Wiązowna 7.06.2020

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiązowna 7.06.2020

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

regulamin

Organizator

Fundacja Bieganie

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się 7 czerwca 2020 r.

Biuro zawodów w hotelu Brant, ul. Równa 20, Majdan, 05-462 Wiązowna

TRASA

Trasa biegu prowadzi po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i ma charakter biegu przełajowo-trailowego o bardzo urozmaiconym profilu. Nawierzchnia w większości naturalna, ścieżki leśne o zmiennej szerokości, miejscami piaszczyste, czasem wąskie, wydmy.

Pakiet startowy

  • Numer startowy ze zintegrowanym chipem pomiaru czasu

  • Okolicznościowy medal (dla każdego uczestnika biegu na 5,8km, 10km, 500m, 1000m i dla 100 pierwszych zawodników biegu na 100m)

  • Napoje na trasie i na mecie

  • Posiłek dla zregenerowania nadszarpniętych sił

Dystans

Bieg główny na dystansie ok. 10 km i ok. 5,8km

Biegi Dzieci na dystansach:

100m (dzieci urodzone w 2013 roku i młodsze; bieg ma charakter zabawy, nie wymaga rejestracji, nie będzie prowadzona klasyfikacja)

500 m (dzieci urodzone w latach 2010-2012)

1000 m (dzieci urodzone w latach 2007-2009)

W biegu na dystansie 100m dopuszcza się asystę dorosłych, w pozostałych biegach dzieci biegną samodzielnie.

Trasa biegu 5,8km i 10km będzie oznakowana tablicami co 1 km.

Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu
10km – 90 minut
5,8km – 45 minut

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w biegu na dystansie 5,8 km i 10 km mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły odpowiednio, 14 lat i 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgoda rodzica (lub innego pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione przez organizatora.

Odbiór pakietów startowych odbywa się tylko w dniu biegu i tylko osobiści.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Organizacja startu

Ze względu na charakter trasy, zawodnicy startują z trzech stref startowych, które odpowiadają poziomowi sportowemu (zawodnicy deklarują czas pokonania dystansu podczas rejestracji).

Pomiar czasu i klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasu netto.

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej, wierzchniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są niedopuszczalne. Brak numeru startowego lub uszkodzenie chipa oznacza, że zawodnik nie będzie sklasyfikowany.

Program imprezy

8.30 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych

10.00 – start 5,8km

11.00 – start 10km

11.15 – dekoracje 5,8km

12.30 – biegi dzieci

100m – dzieci urodzone w 2013 r. i młodsze (bieg ma charakter zabawy, nie wymaga rejestracji, nie będzie prowadzona klasyfikacja)

500m – roczniki 2010 – 2012

1000m – roczniki 2007 – 2009

13.00 – dekoracje 10km i biegów dzieci

Zgłoszenia, limity uczestników

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Łączny limit zgłoszeń do biegów dzieci wynosi 60 osób, łączny limit zgłoszeń do biegu na dystansie 5,8 km i 10 km wynosi 777 osoby. Limit może ulec zmianie.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach na dystansie 5,8 km i 10 km jest odpłatny. Opłatę startową należy wnieść online podczas rejestracji

Opłata startowa

Opłata startowa w biegach na dystansie 5,8km i 10km wynosi 40 zł
Udział w biegach dzieci 500m, 1000m wynosi 1 zł

Udział w biegu dzieci na dystansie 100m jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Zapisy trwają do momentu kiedy na liście startowej znajdzie się odpowiednio, 777 i 60 osób, które wniosły opłatę startową. Osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej do momentu wyczerpania limitu tracą możliwość opłacenia swojego udziału w biegu i nie mogą wziąć udział w imprezie.
Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału.

Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika.

Organizator nie zezwala na wtórny obrót pakietami startowymi, nie przepisuje pakietów na innych zawodników. Start z cudzym numerem startowym jest niedopuszczalny.

Odbiór pakietu startowego, nagród i trofeów, w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów. Do depozytu nie są przyjmowane przedmioty duże, np. rowery

Klasyfikacje

W wszystkich biegach prowadzone będą klasyfikacje:
– generalna
– kobiet
– mężczyzn
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą na podstawie czasów netto tj. od przekroczenia przez zawodnika linii startu.

W biegu na 5,8 km i 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
M/K 20 – do 29 lat
M/K 30 – 30-39 lat
M/K 40 – 40-49 lat
M/K 50 – 50-59 lat
M/K 60 – 60 lat i więcej

Nagrody

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 5,8km i 10km:

  • okolicznościowy medal;

  • okolicznościowy gadżet imprezy;

  • poczęstunek i napoje;

  • szatnie;
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie);
  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprez.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bieganie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online, wysyłkę SMS z wynikiem, przeprowadzenia zawodów, pomiaru czasu i przygotowania wyników imprezy.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.