Regulamin 2018-06-06T16:47:11+00:00

Wiązowna 10.06.2018

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

regulamin

Organizator

Fundacja Bieganie

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się 10 czerwca 2018 r.

Biuro zawodów w hotelu Brant, ul. Równa 20, Majdan, 05-462 Wiązowna

TRASA

Trasa biegu prowadzi po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i ma charakter biegu przełajowo-trailowego o bardzo urozmaiconym profilu. Nawierzchnia w większości naturalna, ścieżki leśne o zmiennej szerokości, czasem wąskie, wydmy.

Pakiet startowy

  • Numer startowy ze zintegrowanym chipem pomiaru czasu

  • Okolicznościowy medal (dla każdego uczestnika biegu na 5km, 10km, 500m, 1000m i dla 100 pierwszych zawodników biegu na 100m)

  • Zimne napoje na trasie i na mecie

  • Posiłek dla zregenerowania nadszarpniętych sił

Dystans

Bieg główny na dystansie ok. 10 km i ok. 5km

Biegi Dzieci na dystansach:

100m (bieg ma charakter zabawy, nie wymaga rejestracji, nie będzie prowadzona klasyfikacja)

500 m (dzieci urodzone w latach 2008-2010)

1000 m (dzieci urodzone w latach 2005-2007)

W biegu na dystansie 100m dopuszcza się asystę dorosłych, w pozostałych biegach dzieci biegną samodzielnie.

Trasa biegu 5km i 10km odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni utwardzonej i naturalnej, oznakowana tablicami co 1 km.

Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu: 85 minut

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w biegu na dystansie 5 km i 10 km mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Organizacja startu

Ze względu na charakter trasy, zawodnicy startują w trzech falach, które startują co 120 sekund na podstawie zadeklarowanego podczas rejestracji czasu pokonania dystansu.

W każdej fali znajda się zawodnicy biegnący 5km i 10km. W pierwszej fali najszybsi z obu dystansów, w ostatniej osoby, które zadeklarowały tempo rekreacyjne.

Zawodnicy, którzy nie podadzą deklarowanego czasu pokonania dystansu, startują w ostatniej najwolniejszej fali. Podział na fale nastąpi dwa dni przed biegiem tak żeby w każdej z nich pobiegła podobna liczba zawodników. Przydział do fali jest ostateczny. Przenoszenie do innej (wolniejszej lub szybszej) fali nie jest możliwe. Zawodnicy otrzymają numer startowy z oznaczeniem graficznym fali, w której startują i ustawiają się w wyznaczonym dla swojej fali bloku startowym. Start w innej fali niż przydzielona oznacza dyskwalifikację zawodnika.

Pomiar czasu i klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasu netto.

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Program imprezy

8.30 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych

11.00 – bieg główny na dystansie 5km i 10km (limit czasu: 5km – 45 min. , 10km – 85 minut)

12.30 – Biegi dzieci

100m – dzieci urodzone w 2010 r. i młodsze (bieg ma charakter zabawy, nie wymaga rejestracji, nie będzie prowadzona klasyfikacja)

500m – roczniki 2008 – 2010

1000m – roczniki 2005 – 2007

13.00 – rozdanie nagród

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Łączny limit zgłoszeń do biegów dzieci wynosi 60 osób, łączny limit zgłoszeń do biegu na dystansie 5 km i 10 km wynosi 777 osoby. Limit może ulec zmianie.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach dzieci jest bezpłatny.

Udział w biegach na dystansie 5 km i 10 km jest odpłatny. Opłatę startową można wnieść:

– online podczas rejestracji

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

Opłata startowa (dotyczy dystansu 5 km i 10km)

Opłata startowa wynosi:

40 zł – dla pierwszych 300 zarejestrowanych i opłaconych zawodników

50 zł – dla kolejnych zawodników po przekroczeniu limitu 300 osób

W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie do dnia 15.05.2018 r. na adres kontakt@entretiming.pl. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. Od zwracanej kwoty organizator potrąci kwotę 10 zł tytułem prowizji od płatności online i kosztów administracyjnych.

Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek o jej przeniesienie w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2018 r.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

Klasyfikacje

Podczas każdego biegu cyklu prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna

– generalna kobiet

– generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą na podstawie czasów netto tj. przekroczenia przez zawodnika linii startu.

W biegu na 5 km i 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60 lat i więcej (w przypadku gdy w kategorii wiekowej rywalizują  mniej niż 4 osoby, kategorię łączy się z młodszą)

Nagrody

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

W przypadku gdy w kategorii wiekowej rywalizują  mniej niż 4 osoby, kategorię łączy się z młodszą.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 10km:

  • okolicznościowy medal;
  • okolicznościową koszulkę;
  • poczęstunek i napoje;
  • szatnie;
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie);
  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprez.

Organizator dołoży starań aby zawodnicy otrzymali koszulkę w rozmiarze zamówionym, ale ponieważ koszulki musi zamówić u producenta z wyprzedzeniem w trakcie zapisów, nie może tego zagwarantować.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom wyłącznie na potrzeby prowadzenia pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.